Kontrast Rozmiar tekstu

Stawki opłat za odbiór odpadów

Zgodnie z przyjętą przez Radę Miasta i Gminy Kórnik uchwałą nr XXV / 325 / 2020 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 28 października 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy od dnia 1 stycznia 2021 roku stawka bazowa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Kórnik wynosić będzie:

 • jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 35,00 zł miesięcznie na jednego mieszkańca.

Określono stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny w wysokości 140,00 zł miesięcznie na jednego mieszkańca.

Ustalono także zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 25% stawki opłaty bazowej, które daje kwotę 26,25 zł miesięcznie na jednego mieszkańca dla członków rodzin wielodzietnych o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1348).

Ustalono także zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 5% stawki opłaty bazowej dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, które daje stawkę 33,25 zł miesięcznie na jednego mieszkańca.

W przypadku zbiegu prawa do zwolnień (karta dużej rodziny i kompostowanie bioodpadów) przy ustalaniu zobowiązania w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi podstawę obliczenia zwolnienia z danego tytułu stanowi stawka bazowa. Suma zwolnień odejmowana jest od stawki bazowej.

Wzrost opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi związany jest ze wzrostem kosztów związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami, tj. odbiór i transport odpadów oraz ich zagospodarowanie.

Zmianie nie uległa Uchwała nr XIV / 158 / 2019 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 30 października 2019 r. w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi od 2020 roku - 169,00 zł za rok oraz jej dwukrotność w wysokości 338,00 zł w przypadku nie wypełnienia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny przez właściciel nieruchomości.

Zmianie uległa uchwała regulująca odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Miasta i Gminy Kórnik, które są niezamieszkałe a powstają na nich odpady komunalne.

Od 2021 roku tereny niezamieszkałe z gminy Kórnik deklarować będą opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi od każdego pojemnika i worka odebranego z terenu nieruchomości. Na podstawie uchwały XXV / 326 / 2020 z dnia 28 października 2020 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności, przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości niezamieszkałych od dnia 1 stycznia 2021 r. będą obowiązywały następujące stawki:

 • za pojemnik lub worek o określonej pojemności przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości niezamieszkałych:
 1. pojemnik o pojemności 120 litrów (0,12 m3 ) – w wysokości 6,30 zł,
 2. pojemnik o pojemności 240 litrów (0,24 m3 ) – w wysokości 12,60 zł,
 3. pojemnik o pojemności 1100 litrów (1,10 m3 ) – w wysokości 58,20 zł,
 4. pojemnik o pojemności 2200 litrów (2,20 m3 ) – w wysokości 116,40 zł,
 5. pojemnik KP-5 o pojemności 5000 litrów (5,00 m3 ) – w wysokości 264,50 zł,
 6. pojemnik KP-7 o pojemności 7000 litrów (7,00 m3 ) – w wysokości 370,30 zł,
 7. pojemnik KP-10 o pojemności 10000 litrów (10,00 m3 ) – w wysokości 529,00 zł,
 8. worek o pojemności min. 80 litrów (0,08 m3 ) na szkło bezbarwne lub kolorowe – w wysokości 12,00 zł,
 9. worek o pojemności min. 120 litrów (0,12 m3 ) na metale i tworzywa sztuczne lub papier – w wysokości 18,00 zł,
 10. pojemnik typu dzwon o pojemności 1500 litrów (1,50 m3 ) na szkło bezbarwne, kolorowe, metale i tworzywa sztuczne lub papier – w wysokości 79,30 zł,
 11. pojemnik typu dzwon o pojemności 1700 litrów (1,70 m3 ) na szkło bezbarwne, kolorowe, metale i tworzywa sztuczne lub papier – w wysokości 89,90 zł,
 12. pojemnik typu dzwon o pojemności 2000 litrów (2,00 m3 ) na szkło bezbarwne, kolorowe, metale i tworzywa sztuczne lub papier – w wysokości 105,80 zł,
 13. pojemnik typu dzwon o pojemności 2100 litrów (2,10 m3 ) na szkło bezbarwne, kolorowe, metale i tworzywa sztuczne lub papier – w wysokości 111,10 zł,
 14. pojemnik typu dzwon o pojemności 2500 litrów (2,50 m3 ) na szkło bezbarwne, kolorowe, metale i tworzywa sztuczne lub papier – w wysokości 132,20 zł.
 • za pojemnik lub worek o określonej pojemności przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości niezamieszkałych, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny za:
 1. pojemnik o pojemności 120 litrów (0,12 m3 ) – w wysokości 25,20 zł,
 2. pojemnik o pojemności 240 litrów (0,24 m3 ) – w wysokości 50,40 zł,
 3. pojemnik o pojemności 1100 litrów (1,10 m3 ) – w wysokości 232,80 zł,
 4. pojemnik o pojemności 2200 litrów (2,20 m3 ) – w wysokości 465,60 zł,
 5. pojemnik KP-5 o pojemności 5000 litrów (5,00 m3 ) – w wysokości 1.058,00 zł,
 6. pojemnik KP-7 o pojemności 7000 litrów (7,00 m3 ) – w wysokości 1.481,20 zł,
 7. pojemnik KP-10 o pojemności 10000 litrów (10,00 m3 ) – w wysokości 2.116,00 zł,
 8. worek o pojemności min. 80 litrów (0,08 m3 ) na szkło bezbarwne lub kolorowe – w wysokości 48,00 zł,
 9. worek o pojemności min. 120 litrów (0,12 m3 ) na metale i tworzywa sztuczne lub papier – w wysokości 72,00 zł,
 10. pojemnik typu dzwon o pojemności 1500 litrów (1,50 m3 ) na szkło bezbarwne, kolorowe, metale i tworzywa sztuczne lub papier – w wysokości 317,20 zł,
 11. pojemnik typu dzwon o pojemności 1700 litrów (1,70 m3 ) na szkło bezbarwne, kolorowe, metale i tworzywa sztuczne lub papier – w wysokości 359,60 zł,
 12. pojemnik typu dzwon o pojemności 2000 litrów (2,00 m3 ) na szkło bezbarwne, kolorowe, metale i tworzywa sztuczne lub papier – w wysokości 423,20 zł,
 13. pojemnik typu dzwon o pojemności 2100 litrów (2,10 m3 ) na szkło bezbarwne, kolorowe, metale i tworzywa sztuczne lub papier – w wysokości 444,40 zł,
 14. pojemnik typu dzwon o pojemności 2500 litrów (2,50 m3 ) na szkło bezbarwne, kolorowe, metale i tworzywa sztuczne lub papier – w wysokości 528,80 zł

Każdy z mieszkańców Gminy Kórnik posiada indywidualny numer konta, na który należy uiszczać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, kwartalnie do dnia:

 • 15 marca danego roku podatkowego (włącznie), za okres od 1 stycznia do 31 marca: styczeń z dołu, luty z dołu, marzec z góry;
 • 15 maja danego roku podatkowego (włącznie), za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca: kwiecień z dołu, maj z góry, czerwiec z góry;
 • 15 września danego roku podatkowego (włącznie), za okres od 1 lipca do 30 września: lipiec z dołu, maj z góry, czerwiec z góry;
 • 15 listopada danego roku podatkowego (włącznie), za okres od 1 października do 31 grudnia: październik z dołu, listopad z góry, grudzień z góry.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się bez wezwania na właściwy rachunek bankowy Gminy Kórnik lub w kasie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik.

Zgodnie z przepisem - art. 6m ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, uchwalenie nowej stawki opłaty zobowiązuje wójta, burmistrza lub prezydenta miasta do zawiadomienia właściciela nieruchomości o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji.

W takim przypadku właściciel nieruchomości zamieszkałej nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji i uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu.