Kontrast Rozmiar tekstu

Odbiór odpadów z terenów niezamieszkałych

Zgodnie z art. 6c ust. 2c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przystąpienie właściciela nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, z wyłączeniem właściciela nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub inna nieruchomość wykorzystywana na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, do zorganizowanego przez gminę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi jest dobrowolne i następuje na podstawie zgody właściciela nieruchomości wyrażonej w formie pisemnej.

Oświadczenie o przystąpieniu do systemu odbioru odpadów z terenów niezamieszkałych na terenie Gminy Kórniku

Zgodnie z Uchwałą nr XXV/326/2020 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 28 października 2020 roku w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności, przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości niezamieszkałych od 1 stycznia 2021 roku nastąpiła zmiana w sposobie i wysokości naliczania opłat. Aktualnie opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi deklarowana jest od każdego pojemnika oraz worka.

W związku z powyższym zgodnie z art. 6m ust. 2 Ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 1439) jesteście Państwo obowiązani złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana tj. do 10 lutego 2021 roku za m. styczeń 2021 roku.

W Mieście i Gminie Kórnik obowiązują poniższe stawki opłat:

 • pojemnik o pojemności 120 litrów (0,12 m3) – w wysokości 6,30 zł - na odpady komunalne zmieszane, BIO, na szkło bezbarwne, kolorowe, metale i tworzywa sztuczne lub papier,
 • pojemnik o pojemności 240 litrów (0,24 m3) – w wysokości 12,60 zł - na odpady komunalne zmieszane, BIO, na szkło bezbarwne, kolorowe, metale i tworzywa sztuczne lub papier,
 • pojemnik o pojemności 1100 litrów (1,10 m3) – w wysokości 58,20 zł - na odpady komunalne zmieszane, BIO, na szkło bezbarwne, kolorowe, metale i tworzywa sztuczne lub papier,
 • pojemnik o pojemności 2200 litrów (2,20 m3) – w wysokości 116,40 zł - na odpady komunalne zmieszane,
 • pojemnik KP-5 o pojemności 5000 litrów (5,00 m3) – w wysokości 264,50 zł - na odpady komunalne zmieszane,
 • pojemnik KP-7 o pojemności 7000 litrów (7,00 m3) – w wysokości 370,30 zł - na odpady komunalne zmieszane,
 • pojemnik KP-10 o pojemności 10000 litrów (10,00 m3) – w wysokości 529,00 zł - na odpady komunalne zmieszane,
 • worek o pojemności min. 80 litrów (0,08 m3) na szkło bezbarwne lub kolorowe,
 • worek o pojemności min. 120 litrów (0,12 m3) na metale i tworzywa sztuczne lub papier – w wysokości 18,00 zł,
 • pojemnik typu dzwon o pojemności 1500 litrów (1,50 m3) na szkło bezbarwne, kolorowe, metale i tworzywa sztuczne lub papier – w wysokości 79,30 zł,
 • pojemnik typu dzwon o pojemności 1700 litrów (1,70 m3) na szkło bezbarwne, kolorowe, metale i tworzywa sztuczne lub papier – w wysokości 89,90 zł,
 • pojemnik typu dzwon o pojemności 2000 litrów (2,00 m3) na szkło bezbarwne, kolorowe, metale i tworzywa sztuczne lub papier – w wysokości 105,80 zł,
 • pojemnik typu dzwon o pojemności 2100 litrów (2,10 m3) na szkło bezbarwne, kolorowe, metale i tworzywa sztuczne lub papier – w wysokości 111,10 zł,
 • pojemnik typu dzwon o pojemności 2500 litrów (2,50 m3) na szkło bezbarwne, kolorowe, metale i tworzywa sztuczne lub papier – w wysokości 132,20 zł.

Deklarację można złożyć za pośrednictwem platformy ePUAP, operatora pocztowego lub bezpośrednio w siedzibie Urzędu Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik.