Kontrast Rozmiar tekstu

Odbiór odpadów biodegradowalnych z terenu Gminy Kórnik

Gmina nie zapewnia odbierania bioodpadów stanowiących odpady komunalne, jeżeli właściciel nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym podał w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi informacje dotyczącą posiadania kompostownika przydomowego i kompostowania w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz korzysta ze zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

Z uwagi na liczne zapytania dotyczące selektywnej zbiórki bioodpadów przypominamy, że zabrania się stosowania jakichkolwiek worków do ich gromadzenia. Odpady te wyrzucamy bezpośrednio do brązowego pojemnika dostosowanego do odbioru przez śmieciarkę, luzem.

Zabrania się stosowania worków biodegradowalnych oraz tych przeznaczonych na kompostowanie, zarówno wykonanych ze skrobi ziemniaczanej jak i kukurydzianej.

Przypominamy, że jest to uzasadnione wymogami instalacji odbierającej odpady.

Jak uzasadnia instalacja w Jarocinie:

„Odpady biodegradowalne - kuchenne nie są kierowane do procesów kompostowania lecz do procesów fermentacji metanowej. W tych procesach worki biodegradowalne nie ulegną żadnemu rozkładowi, ze względu na brak dostępu tlenu, a sam proces trwa ok. 2 tygodnie. Wszystkie worki są natomiast zanieczyszczeniem utrudniającym ten proces. Zbiórka w workach wymusiłaby wybudowanie dodatkowej linii doczyszczającej ten strumień oraz konieczności zatrudnienia większej ilości presonelu, co przyczyniłoby się do wzrostu cen zagospodarowania tej frakcji.

Odpady zbierane przez mieszkańców w workach, do momentu odbioru i dostarczenia ich na instalację, są w nich nawet do 2 tygodni, co powoduje ich zagniwanie i kiśnięcie. Proces ten obniża wartość odpadów do recyklingu i dalszego zagospodarowania oraz powoduje zwiększenie odorów na instalacji komunalnej. Zbieranie odpadów luzem, nie powoduje takich uciążliwości, gdyż nie ulegają one wcześniejszej fermentacji w pojemniku u mieszkańca.

Zwykłe worki i te biodegradowalne wyjęte zarówno przed procesem fermentacji jak i po procesach kompostowania podczas doczyszczania polepszacza glebowego stanowią odpad, który należy zutylizować, a żaden recykler nie jest nimi zainteresowany. Worków zabrudzonych frakcją biologiczną, nie można nawet oddać jako komponenty do paliwa RDF, który jest jedną z najdroższych frakcji do zagospodarowania.

Reasumując, stosowanie jakichkolwiek worków nawet biodegradowalnych powoduje po stronie instalacji komunalnej zwiększenie kosztów przetworzenia tej frakcji, wzrost ilości frakcji, która nie podlega dalszemu recyklingowi, wzrost kosztów zagospodarowania frakcji pozostałej. Przekłada się to bezpośrednio na koszty jakie gmina, a w konsekwencji każdy mieszkaniec musi ponieść za zagospodarowanie odpadów.

Warto również zaznaczyć, że coraz więcej instalacji komunalnych i związków międzygminnych, podejmuje decyzje o zbieraniu odpadów kuchennych luzem, min. Selekt i GOAP”.

Do pojemników na odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów należy wrzucać:

 1. odpady zielone powstałe w przydomowych ogródkach tj. ścięta trawa, liście, chwasty i ścięte kwiaty,
 2. odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.),
 3. resztki jedzenia.

Do pojemników na odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów zabrania się wrzucać m.in.:

 1. kości zwierząt,
 2. odchodów zwierząt,
 3. popiołu z węgla kamiennego,
 4. leków,
 5. drewna impregnowanego,
 6. płyt wiórowych i MDF,
 7. ziemi i kamieni,
 8. innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych).

Częstotliwość odbioru odpadów „bio” od stycznia 2018 r. wygląda następująco:

Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów:

 • Nieruchomości zamieszkałe w zabudowie jednorodzinnej:
  Co najmniej 1 raz na 2 tygodnie (w okresie od 1 marca do 30 listopada) co najmniej jeden raz w miesiącu (w okresie od 1 grudnia do ostatniego dnia lutego),
 • Nieruchomości zamieszkałe w zabudowie wielorodzinnej:
  Co najmniej 1 raz na tydzień (w okresie od 1 marca do 30 listopada) co najmniej jeden raz w miesiącu (w okresie od 1 grudnia do ostatniego dnia lutego),
 • Nieruchomości niezamieszkałe:
  Co najmniej 1 raz w miesiącu.

Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do wyposażenia nieruchomości w pojemniki na odpady komunalne w tym także na odpady „bio”. Należy pamiętać, by pojemniki posiadały konstrukcje umożliwiające ich opróżnianie za pomocą typowych systemów załadowczych (grzebieniowy, bramowy, hakowy, widłowy, HDS). Pojemniki muszą być opisane numerem posesji.

Minimalne wielkości pojemników stosowanych do zbierania odpadów „BIO”:

 • Nieruchomości zamieszkałe w zabudowie jednorodzinnej:
  Pojemnik 110, 120 lub 240 litrowy wykonany z tworzywa sztucznego z dwom kołkami,
 • Nieruchomości zamieszkałe w zabudowie wielorodzinnej:
  Pojemnik 110, 120, 240 lub 1100 litrowy wykonany z tworzywa sztucznego z dwoma kołkami,
 • Nieruchomości niezamieszkałe:
  Pojemnik 110, 120, 240 lub 1100 litrowy wykonany z tworzywa sztucznego z dwoma kołkami.

Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów pochodzące z gospodarstw domowych odbierane są zgodnie z harmonogramem wywozu odpadów komunalnych dla nieruchomości zamieszkałych. Mieszkańcy mogą również dostarczać w/w odpad samodzielnie i bezpłatnie do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy, który zlokalizowany jest w m. Czołowo. Właściciel nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej może dokonywać kompostowania odpadów ulegających biodegradacji we własnym zakresie, w sposób niepowodujący uciążliwości dla otoczenia, w indywidualnym przydomowym kompostowniku. Przez kompostownik należy rozumieć skrzynię służącą do kompostowania odpadów ulegających biodegradacji, której lokalizacja winna spełniać wymogi zapisane w §36 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 1422).

Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów pochodzące z terenów niezamieszkałych odbierane są zgodnie z harmonogramem wywozu odpadów komunalnych dla nieruchomości niezamieszkałych. Właściciele ww. nieruchomości, mogą również dostarczać w/w odpad samodzielnie i bezpłatnie do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy, który zlokalizowany jest w m. Czołowo.